RADA_RODZ_działalność

DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współpracującym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w Gimnazjum w zakresie doskonalenia organizacji pracy Szkoły, prezentowania opinii rodziców we wszystkich sprawach Szkoły, zaznajamiania rodziców z wymogami Szkoły oraz pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do udziału w świadczeniu pomocy materialnej szkole.
Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wspierają ją w działaniach na rzecz naszego Gimnazjum nr 2.
Szczególne podziękowania adresujemy do tych, którzy wspierają nas dobrowolnymi składkami, dzięki czemu możemy pomagać innym, bardziej potrzebującym.

Za wszelkie dobro dziękujemy.