2011_projekt

Uczniowie klas drugich rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego:

 

  NASZE RADY NA ODPADY  

Wstępem do rozpoczęcia pracy nad projektem była zorganizowana dnia 28 X 2010r. wycieczka do Warszawy na wystawę edukacyjną z Brukseli zatytułowaną „ Nasza Ziemia”. Uczniowie mieli możliwość uzyskania obszernych informacji i danych dotyczących zagrożeń wynikających z konsumpcyjnego modelu społeczeństwa oraz poznania pojęcia zrównoważonego rozwoju. Wystawa zawierała również prace artystyczne w wykonaniu współczesnych twórców przedstawiające między innymi skutki rosnącej ilości odpadów.

Zaprezentowane prace zrobiły na uczestnikach wycieczki duże wrażenie i zrodziły potrzebę zainteresowania się tym problemem.

 

4

 

 

Każdy obywatel naszego kraju produkuje ok. 370 kg śmieci rocznie. Coraz większy udział mają w nich materiały ulegające biodegradacji bardzo długo, nawet kilkaset lat. Góra śmieci wciąż rośnie! Wykonując projekt, zespół chce pogłębić swoją wiedzę na temat odpadów, ich rodzajów oraz jak postępować by nie rosła góra śmieci.

Zespół zaprezentuje wyniki swoich badań w kwietniu, kiedy to obchodzony jest

Dzień Ziemi,

 

aby uświadomić społeczności uczniowskiej ideę obchodów tego święta oraz kształtować 

zachowania i nawyki proekologiczne w życiu codziennym. 

Projekt będzie prezentowany i oceniany w dniu

 

31 maja 2011 r.

 

Badaniem objęta będzie dzielnica Kalinowszczyzna oraz gospodarstwa domowe uczniów.

Przedmiotem badań będzie:

Poziom wiedzy uczniów i mieszkańców Kalinowszczyzny na temat odpadów, ich rodzajów, wpływu na środowisko

oraz sposobu zagospodarowywania i możliwości wykorzystania gospodarczego.

Gospodarowanie odpadami w dzielnicy Kalinowszczyzna.

Świadomość rodzin uczniów dotycząca ilości produkowanych przez rodzinę odpadów,

ich szkodliwości i sposobów ograniczania ich ilości

Zadania dla poszczególnych grup i proponowane formy wykonania projektu.

GRUPA 1

          Zadania:

1. Zebranie informacji na temat : co to  są odpady, jak je dzielimy i jakie są ich źródła? 

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów we własnych domach przez okres co najmniej jednego miesiąca i ustalenie : - co wyrzuca się do kosza na śmieci w domach uczniów - jaki jest udział poszczególnych odpadów [procentowy] w domowym koszu w ciągu jednego miesiąca? Zmierzenie ilości produkowanych odpadów  np. na podstawie pojemności kosza lub worka na śmieci. Zaproponowanie zasad postępowania rodziny zmierzających do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów.

GRUPA 2

          Zadania

1.Ustalenie na podstawie wywiadu z pracownikami spółdzielni mieszkaniowej, przedstawicielami Rady Dzielnicy na temat: - Czy prowadzona jest segregacja odpadów? - Czy powstają na terenie osiedla[ dzielnicy] dzikie wysypiska śmieci? –  przedstawienie dokumentacji fotograficznej takich miejsc. - Czy podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia ilości powstających odpadów i na czym one polegają?

2. Przeprowadzenie sondy/ankiety wśród mieszkańców osiedla na temat : - świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie odpadów, - jakie należałoby wprowadzić zasady postępowania w celu ograniczenia powstawania odpadów?

GRUPA 3

         Zadania

1. Zebranie informacji z różnych źródeł na temat negatywnego wpływu składowania odpadów dla środowiska

2. Zebranie informacji z różnych źródeł na temat sposobów zagospodarowania i gospodarczego wykorzystania odpadów.

GRUPA 4

        Zadania:

1. Opracowanie zasad postępowania zmierzającego do ograniczenia ilości powstających odpadów i rozpropagowanie ich w różnej formie.