Multimedialne charakterystyki zawodów opracowane w ramach projektu

Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego

 zrealizowanego we współpracy ECORYS Polska, Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu i Copy Con Sp. z o.o.

w ramach PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.

 

Charakterystyki zawodów