DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współpracującym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w Gimnazjum w zakresie doskonalenia organizacji pracy Szkoły, prezentowania opinii rodziców we wszystkich sprawach Szkoły, zaznajamiania rodziców z wymogami Szkoły oraz pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wy... czytaj więcej